PARTICULIER
Arbeidsovereenkomsten

Wij kunnen u in verschillende fasen van de arbeidsrelatie juridische ondersteuning bieden. Hieronder treft u enkele onderwerpen:
- Het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het concurrentiebeding en/of het relatiebeding,
- Het stellen/bewijzen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst,
- Het aangaan van een beëindigingsovereenkomst / opzegging met uw instemming,
- Ontslag
- Ziekte tijdens de arbeidsovereenkomst,
- Geweigerde verlofaanvragen.


Bestemmingsplannen

Wordt het weiland naast uw woning binnenkort bebouwd doordat het bestemmingsplan is gewijzigd? Of bent u het niet eens met de nieuwe bestemming van een locatie waar u nauw mee verbonden bent? Dan is het mogelijk om een zienswijze in te dienen waarin u uw bezwaren kenbaar maakt tegen de voorgenomen wijzigingen. Een zienswijze dient binnen de wettelijke termijn te worden ingediend, contacteer ons direct nadat u kennis hebt genomen van het voornemen van uw gemeente. Wij zullen dan direct kijken welke juridische status de plannen hebben, (indien mogelijk) uw zienswijze indienen en de vorderingen op de voet volgen.


Bestuursrecht

Wij kunnen u in uiteenlopende zaken met de gemeente, de provincie, het UWV en de Staat van dienst zijn. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van deelgebieden waarin wij u kunnen bijstaan (uitkeringen, subsidies, Wob-verzoeken, vergunningen en bestemmingsplannen). Als u een andere vraag hebt, vernemen wij dat graag.
Indien uw vraag het asielrecht en/of vreemdelingenrecht betreft, kunnen wij u doorverwijzen.


Huurovereenkomsten

'Huren' zegt niet direct iets over het huurobject: u kunt een huis huren, maar is het ook mogelijk om een auto te huren. Als consument biedt de wet u meerdere beschermingen die de verhuurder dient te respecteren. Onze juristen kunnen u van dienst zijn bij het aangaan van een huurovereenkomst en juridische bijstand verlenen bij geschillen over het huurobject en/of de huurovereenkomst.
Hieronder treft u een aantal onderwerpen waarbij wij u van dienst kunnen zijn:
- De huurprijs,
- De bemiddelingskosten,
- Schade aan het huurobject/aansprakelijkheid,
- Achterstallig onderhoud,
- De borg,
- De huurtermijn/opzegtermijn.


Koopovereenkomsten

Tegenwoordig wordt er veel via het internet gekocht. Op verschillende fora wordt u als consument op uw rechten gewezen, maar wat doet u als de verkoper niet reageert of een eigen interpretatie van de wet hanteert? Dan kunt u onze incassospecialisten inschakelen. Feitelijk is een dergelijke vordering gewoon een incasso en door het bij de incassodiensten onder te brengen, houden we voor u de kosten laag. Wij kunnen onder andere:
- vorderen dat het bestelde product wordt bezorgd,
- vorderen dat een nieuw product wordt bezorgd (als het verzonden product niet aan de verwachtingen voldoet), en
- vorderen dat uw geld wordt teruggestort (als u het product al hebt teruggestuurd).

Naast het vorderen, zijn wij u ook graag van dienst bij het opstellen/controleren van een koopovereenkomst.
Als u met de wederpartij reeds in onderhandeling bent en de onderhandelingen eenzijdig worden afgebroken, kunt u ons inschakelen om te kijken of u rechten kunt ontlenen aan de onderhandelingen.


Uitkeringen/Toeslagen

Wij kunnen u met verschillende zaken van dienst zijn:
- Het aanvragen van een uitkering/toeslag,
- Het achterhalen op welke uitkering(en) en/of toeslagen u recht heeft, en/of
- Het indienen van bezwaar/beroep als uw uitkering/toeslag is afgewezen.

Is uw uitkering/toeslag afgewezen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Indien u tegen de afwijzing in bezwaar wilt gaan, dient u dat binnen de geldende (strikte) termijnen te doen.


Vergunningen

Er zijn verschillende soorten vergunningen. Zo moet u meestal een vergunning aanvragen voor een dakkapel, het kappen van een boom, het plaatsen van een uitbouw aan uw woning en het parkeren van uw auto. Wij kunnen u bij diverse vergunningaanvragen van dienst zijn.


Schadevergoeding

Voor schade geldt het uitgangspunt dat 'eenieder zijn eigen schade draagt'. Toch zijn er gevallen waarin het rechtvaardig is om de schade door een ander te laten betalen, bijvoorbeeld als een ander u de schade heeft toegebracht en/of de schade binnen de risicosfeer van een ander valt.

Schade wordt meestal vergoed door de verzekeraar, maar het is ook mogelijk dat u schade hebt doordat de gemeente een bestemmingsplan heeft gewijzigd (dan wordt doorgaans over 'planschadevergoeding' gesproken). Als uw schade door een ander moet worden vergoed en u krijgt geen schadevergoeding of u meent een ander bedrag te moeten ontvangen, dan kunt u onze juristen inschakelen. Wij zoeken uit wie er aansprakelijk zijn en zullen bij de aansprakelijke dan wel diens verzekeraar uw schadeclaim indienen.

Hebt u schade omdat de gemeente een bestemmingplan heeft gewijzigd, dan treden wij in contact met de gemeente en bieden wij u ondersteuning bij de onderhandelingen en/of de planschadeprocedure.


Subsidies

Wilt u subsidie aanvragen, weten welke subsidie(s) u kunt aanvragen en/of ageren tegen een afgewezen subsidieaanvraag? Wij kunnen u over alle drie de processen informeren en tijdens de procedures juridische bijstand verlenen. Neem contact op voor meer informatie.


Verkeersboetes

Als u een verkeersboete hebt ontvangen die onterecht is of als er omstandigheden zijn die het matigen van de boete rechtvaardigen, kunnen wij u van dienst zijn.
Onder verkeersboetes verstaan wij:
- Snelheidsovertredingen,
- Sancties voor verlopen periodieke keuringen (APK), en
- Sancties voor het niet hebben of in stand houden van verzekeringen (WA-verzekering).


Wob-verzoeken

Bestuursorganen (de gemeente, provincie e.d.) zijn onderworpen aan de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet biedt de burgers een controlemechanisme: het bestuur dient het publiek te informeren over het bestuurshandelen, opdat het bestuurshandelen kan worden gecontroleerd. Dit uitgangspunt kent enkele uitzonderingen, kort gezegd: als het openbaar maken van bepaalde informatie schadelijk is voor de Staat of bepaalde individuen, mag het bestuursorgaan ervoor kiezen om die informatie niet openbaar te maken.
Heeft een bestuursorgaan bepaalde informatie - waar u graag kennis van neemt - niet openbaar gemaakt of beroept het bestuur zich op een uitzonderingsgrond? Dan kunnen wij u van dienst zijn bij het indienen van het Wob-verzoek, de procedure en eventuele vervolgstappen (beroep indienen bij de Rechtbank).

ZAKELIJK
Algemene Voorwaarden

Een goed begin is het halve werk!
Algemene Voorwaarden zijn de fundering van ieder bedrijf. Algemene voorwaarden bevatten deels wettelijke bepalingen en grotendeels bepalingen die zijn toegespitst op uw onderneming(sactiviteiten). Bij Ex Lege B.V. schrijven wij Algemene Voorwaarden die rekening houden met uw bedrijfsactiviteiten, de risico's die u loopt en uw klantenkring (consument/zakelijk). Een opdracht om Algemene Voorwaarden te schrijven is daarom in drie stappen onderverdeeld:

1. Een inventarisatiegesprek waarin wij informeren naar uw onderneming(sactiviteiten).
2. Een concept van de Algemene Voorwaarden; dit concept bespreken wij met u en passen we - indien nodig - aan.
3. De oplevering van de definitieve Algemene Voorwaarden, met adviezen om deze van toepassing te laten verklaren.


Arbeidsovereenkomsten

Gaat u personeel in dienst nemen? Dan is het van belang om de arbeidsovereenkomsten in overeenstemming met de huidige wet- en regeling op te stellen. De juristen van Ex Lege B.V. kunnen u juridische ondersteuning bieden als het gaat om:
- Het opstellen van de arbeidsovereenkomst, het concurrentiebeding en/of het relatiebeding,
- Het voorkomen/weerleggen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst,
- Het opstellen van een beëindigingsovereenkomst / opzegging met instemming van de werknemer,
- Ontslag (met toestemming van de rechter, het UWV of tijdens de proeftijd)
- Ziekte tijdens de arbeidsovereenkomst en de verplichtingen van u en uw werknemer,
- Het toekennen/afwijzen van verlofaanvragen.


Bestemmingsplannen

Het wijzigen van een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor uw onderneming en/of bedrijfspand. Indien u onwenselijke gevolgen voorziet/vermoedt, kunt u een zienswijze indienen bij het verantwoordelijke bestuursorgaan. Ingeval het bestuursorgaan uw zienswijze niet overneemt en/of ten gevolge van uw zienswijze géén aanpassingen doet, kunt u beroep instellen bij de Raad van State. Gedurende deze procedure - zienswijze en beroep - kunt u bij Ex Lege B.V. rekenen op uitstekende juridische ondersteuning.


Huurovereenkomsten

Huurt of verhuurt u als onderneming een pand, auto of ander goed? De bepalingen die in de overeenkomsten moeten/kunnen worden opgenomen, verschillen per object en wederpartij. De juristen van Ex Lege B.V. kunnen u juridische ondersteuning bieden bij het opstellen en aangaan van huurovereenkomsten.


Koopovereenkomsten

Levert u naar aanleiding van een internetbestelling en wordt er niet tijdig betaald of een gebrekkig/gebruikt product geretourneerd? Wij kunnen onder andere:
- de betaling vorderen,
- het gebrek/gebruik van het geretourneerde product in mindering brengen, en
- onredelijke vorderingen van de koper weerleggen.

Naast het vorderen, zijn wij u ook graag van dienst bij het opstellen/controleren van een koopovereenkomst.
Als u met de wederpartij reeds in onderhandeling bent en de onderhandelingen eenzijdig worden afgebroken, kunt u ons inschakelen om te kijken of u rechten kunt ontlenen aan de onderhandelingen.


Ondernemingsrecht


Uitkeringen

Ondernemers kunnen in sommige gevallen ook een uitkering aanvragen. Bijvoorbeeld als u in de opstartfase van uw bedrijf bent en u van de inkomsten nog niet kunt leven.
Wij kunnen u met verschillende zaken van dienst zijn:
- Het aanvragen van een uitkering,
- Het achterhalen op welke uitkering(en) u recht heeft, en/of
- Het indienen van bezwaar/beroep als uw uitkering is afgewezen.

Daarnaast is het mogelijk dat een bestuursorgaan te veel ontvangen bedragen terugvordert en/of een boete oplegt. Indien uw aanvraag is afgewezen of een besluit tot terugvordering/boete hebt ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op. U kunt slechts binnen de wettelijke termijn in bezwaar.


Vergunningen

Er zijn verschillende soorten vergunningen. Zo moet u meestal een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een bijgebouw, het kappen van een boom en het plaatsen van reclameborden. Wij kunnen u bij diverse vergunningaanvragen van dienst zijn.


Schadevergoedingen

Voor schade geldt het uitgangspunt dat 'eenieder zijn eigen schade draagt'. Toch zijn er gevallen waarin het rechtvaardig is om de schade door een ander te laten betalen, bijvoorbeeld als een ander u de schade heeft toegebracht en/of de schade binnen de risicosfeer van een ander valt.

Schade wordt meestal vergoed door de verzekeraar, maar het is ook mogelijk dat u schade hebt doordat de gemeente een bestemmingsplan heeft gewijzigd (dan wordt doorgaans over 'planschadevergoeding' gesproken). Als uw schade door een ander moet worden vergoed en u krijgt geen schadevergoeding of u meent een ander bedrag te moeten ontvangen, dan kunt u onze juristen inschakelen. Wij zoeken uit wie er aansprakelijk zijn en zullen bij de aansprakelijke dan wel diens verzekeraar uw schadeclaim indienen.

Hebt u schade omdat de gemeente een bestemmingplan heeft gewijzigd, dan treden wij in contact met de gemeente en bieden wij u ondersteuning bij de onderhandelingen en/of de planschadeprocedure.


Subsidies

Een ondernemer met innovatieve en/of duurzame ideeën, waar het algemeen belang bij gebaat is, kan meestal subsidie krijgen om de ideeën te ontwikkelen.
Wilt u subsidie aanvragen, weten welke subsidie(s) u kunt aanvragen en/of ageren tegen een afgewezen subsidieaanvraag? Wij kunnen u over alle drie de processen informeren en tijdens de procedures juridische bijstand verlenen. Neem contact op voor meer informatie.


Verkeersboetes

Als u een verkeersboete hebt ontvangen die onterecht is of als er omstandigheden zijn die het matigen van de boete rechtvaardigen, kunnen wij u van dienst zijn.
Onder verkeersboetes verstaan wij:
- Snelheidsovertredingen,
- Sancties voor verlopen periodieke keuringen (APK), en
- Sancties voor het niet hebben of in stand houden van verzekeringen (WA-verzekering).

Daarnaast is het mogelijk dat u de auto bedrijfsmatig hebt verhuurd. Hebt u een boete voor een snelheidsovertreding ontvangen, die is vastgesteld in de periode waarin deze was verhuurd? Dan is het mogelijk om de Officier van Justitie dan wel de rechter te verzoeken de boete aan de huurder op te leggen.


Wob-verzoeken

Bestuursorganen zijn onderworpen aan de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet biedt een controlemechanisme: het bestuur dient het publiek te informeren over het bestuurshandelen, opdat het bestuurshandelen kan worden gecontroleerd. Dit uitgangspunt kent enkele uitzonderingen, kort gezegd: als het openbaar maken van bepaalde informatie schadelijk is voor de Staat of bepaalde individuen, mag het bestuursorgaan ervoor kiezen om die informatie niet openbaar te maken.
Heeft een bestuursorgaan bepaalde informatie - waar u graag kennis van neemt - niet openbaar gemaakt of beroept het bestuur zich op een uitzonderingsgrond? Dan kunnen wij u van dienst zijn bij het indienen van het Wob-verzoek, de procedure en eventuele vervolgstappen (beroep indienen bij de Rechtbank).

Hierboven staat een selectie van de onderwerpen waarin wij thuis zijn. Staat het onderwerp waar uw vraag over gaat er niet tussen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Contact

Laatst gewijzigd: 27 februari 2017