Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING – Websitebezoekers
Ex Lege B.V. neemt uw privacy uiterst serieus en wenst daarom geen cookies (kleine bestanden die u mogelijk kunnen volgen) op de website te plaatsen.

Dataverzamelingen
A. Passieve verzameling
Wij kunnen van websitegebruikers zien wat het IP-adres is, via welke pagina de website wordt benaderd (de entreepagina) en via welke pagina de website wordt verlaten. Daarnaast kunnen we zien welke pagina’s de meeste hits hebben en met welke webbrowser / internetprovider de website wordt benaderd.

– Doeleinden: deze gegevens gebruiken wij alleen om in te kunnen zien wat de (unieke) bezoekersaantallen zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht.
Bewaartermijn: de gegevens worden voor de duur van twee (2) jaren bewaard en daarna duurzaam vernietigd.

B. Actieve verzameling
Hebt u zich aangemeld voor een bijeenkomst en hiervoor contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) achtergelaten? Dan worden uw gegevens beperkt opgeslagen.

– Doeleinden: u informeren over de betreffende informatiebijeenkomst én de bezoekersaantallen bijhouden.
Bewaartermijn: uw gegevens worden – tenzij anders overeengekomen – na de bijeenkomst duurzaam vernietigd.

Bent u aangemeld voor een nieuwsbrief? Dan kunt u op ieder gewenst moment een afmeldverzoek bij ons indienen. Afmeldverzoeken worden beschouwd als een verzoek om uw gegevens duurzaam te vernietigen.

– Doeleinden: u informeren over actuele (IT-)juridische onderwerpen.
Bewaartermijn: per twee (2) jaren ontvangt u van ons een actieve melding waarin u wordt gewezen op uw rechten (afmelden, verwijderen e.d.).

Uw rechten
U kunt bij Ex Lege B.V. een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te laten verwijderen, aan te passen en/of in leesbaar formaat beschikbaar te krijgen.

Omdat er minimaal aan dataverzameling wordt gedaan, dient u een verzoek te vergezellen van een identificeerbaar gegeven.
– Ex Lege B.V. is niet verplicht om meer data te verzamelen, dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden. Indien u één of meerdere rechten wenst uit te oefenen, dan kan het zijn dat wij u moeten meedelen dat er geen naar u herleidbare gegevens zijn vastgelegd.
– Als u een verzoek tot verwijdering indient én de gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming, dan doet uw verzoek tot vernietiging geen afbreuk aan de verwerkingen die daarvoor hebben plaatsgevonden.

Bent u het niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd een klacht bij Ex Lege B.V. en/of de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Rechtsgrond
Het verwerken van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van uw toestemming. Deze rechtsgrond is vastgelegd in artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Ontvangers
Ex Lege B.V. deelt uw gegevens niet met andere organisaties. Ex Lege B.V. zal uw gegevens slechts delen als u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven en/of Ex Lege B.V. daartoe wettelijk verplicht is.

Sociale media (Facebook en Twitter)
Naar de sociale media wordt middels een link verwezen. Er zijn geen embedded onderdelen en/of de inhoud van sociale media wordt u niet getoond middels iframe. Als u op een link van één van de sociale media-acounts klikt, gaat u akkoord met de voorwaarden van die aanbieder.

Ziet u toch een cookie?
Mocht u constateren dat de website toch een cookie bevat, dan stellen wij het erg op prijs als u ons hierover informeert.

PRIVACYVERKLARING – Overeenkomsten
Hebt u een overeenkomst met Ex Lege B.V.? Dan kunt u de <<<algemene voorwaarden>>> raadplegen voor de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.
In aanvulling op de algemene voorwaarden, informeren wij u graag over het volgende:

Soort gegevens
Ex Lege B.V. kan in nagenoeg alle gevallen volstaan met uw contactgegevens (naam, e-mail, adres, telefoonnummer).

Rechtsgrond
Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Deze rechtsgrond is vastgelegd in artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Doeleinden
Ex Lege B.V. verwerkt de gegevens alleen voor de bij overeenkomst bepaalde doeleinden.

Dataminimalisatie
Ex Lege B.V. doet op drie momenten aan dataminimalisatie:

– Tijdens het opvragen van gegevens,
– Tijdens het vastleggen van de door u verstrekte gegevens,
– Tijdens het afronden van het dossier.

Wij pseudonimiseren uw gegevens met behulp van het dossiernummer. Het is derhalve aan te raden het dossiernummer altijd te bewaren.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw dossier is vijf jaren, te rekenen vanaf het moment dat uw dossier is afgerond. Indien er tussentijds extra informatie is opgevraagd, die voor vroegtijdige verwijdering in aanmerking komt, wordt dit expliciet aangegeven en worden de gegevens binnen twee maanden – na het afronden van het dossier – verwijderd.

Ontvangers van gegevens
Ex Lege B.V. verstrekt uw gegevens alleen in de volgende gevallen:

– Er is een wettelijke plicht.
– Het is noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Bijvoorbeeld tijdens het communiceren met uw wederpartij. Deze categorie ontvangers zullen altijd voorafgaand aan u kenbaar worden gemaakt.

Uw rechten
U kunt bij Ex Lege B.V. een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te laten verwijderen, aan te passen en/of in leesbaar formaat beschikbaar te krijgen.

– Omdat er minimaal aan dataverzameling wordt gedaan, dient u een verzoek te vergezellen van een identificeerbaar gegeven. Hierbij kunt u denken aan het dossiernummer.
– Ex Lege B.V. is niet verplicht om meer data te verzamelen, dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden. Indien u één of meerdere rechten wenst uit te oefenen, dan kan het zijn dat wij u moeten meedelen dat er geen naar u herleidbare gegevens zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd een klacht bij Ex Lege B.V. en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Wilt u uw gegevens in een actief dossier laten verwijderen en kan Ex Lege B.V. hierdoor de overeenkomst niet meer uitvoeren? Dan wordt dit gekwalificeerd als een opzegging en zullen de bepalingen uit artikel 11 lid 3 van de Algemene Voorwaarden onverminderd gelden.

Hebt u vragen?
Wij staan u graag te woord.