post

17 april 2018 – De privacyverordening (AVG)

Per mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, privacyverordening) in werking.

Het doel van deze verordening is het beschermen van persoonsgegevens. Om deze bescherming doeltreffend te maken, bevat de verordening enkele verplichtingen, bijvoorbeeld het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). Daarnaast is het van belang de privacyverklaringen up-to-date te houden en verwerkersovereenkomsten te sluiten met partijen.

Een gegeven is al snel een persoonsgegeven, denk bijvoorbeeld aan namen, adressen, IP-adressen, geboortedata, allergieën, (pas)foto’s. Verwerkt u persoonsgegevens? Dan dient u aan de AVG te voldoen.

De AVG gaat dus heel veel organisaties (ook de eenmanszaken, verenigingen en stichtingen) iets aan.

Daarom organiseert Ex Lege B.V. op 17 april 2018 – 20.00 t/m 22.00 – een bijeenkomst over de AVG. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. U kunt daarna zelf de documenten aanpassen/opstellen of u kunt dit door ons laten doen.

Wilt u (voorafgaand) de kosteloze informatiebrochure ontvangen? Mail dan uw naam en het adres naar privacy@exlege.nl.

Meer informatie? Bekijk onze webpagina [privacy]. Op deze pagina vindt u een overzicht van de diensten en bijbehorende prijzen.

 

Praktische informatie

Spreker
Derya (IT-jurist)

Tijdstip
20.00 – inloop
20.15 – presentatie
21.00 – napraten / discussie

Plaats
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, 9731 AN Groningen

Aanmelden
www.exlege.nl
privacy@exlege.nl
050 205 33 22

Tenzij anders overeengekomen, worden uw gegevens na de bijeenkomst en/of na het versturen van de brochure definitief verwijderd.

Wilt u meer weten over de AVG?
Bezoek de bijeenkomst!

 

Kunt u deze bijeenkomst niet bijwonen, maar bent u wel geïnteresseerd? Maak dan uw interesse kenbaar via privacy@exlege.nl. Indien er meerdere geïnteresseerden zijn, volgt er nog een bijeenkomst.

post

De ‘sleepwet’ | 20 mrt 18 – informatiebijeenkomst

21 maart 2018 is het referendum over de ‘sleepwet’ (de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten).

Wilt u meer weten over deze wet?
20 maart 2018 organiseert Ex Lege B.V. een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzage in de juridische en technische aspecten van deze wet.

De bijeenkomst is kosteloos en voorkennis is niet vereist.

Spreker
Derya: IT-jurist

Locatie/tijd
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
20.00 – 22.00 uur

Laatst bijgewerkt: 06 januari 2018

post

De AVG: belangrijke veranderingen

De AVG: belangrijke veranderingen

1.0 Inleiding

De huidige privacywetgeving staat (grotendeels) in de Wet bescherming persoonsgegevens, die is gebaseerd op een richtlijn uit 1995. In 1995 werd al rekening gehouden met de toekomst (de opkomst van het internet, groeiende bedrijven e.d.), maar de huidige stand van de ontwikkelingen gaf aanleiding de privacywetgeving van een update (en soms een upgrade) te voorzien.

Dit heeft geresulteerd in de privacyverordening (AVG/GDPR). De verordening houdt rekening met de huidige inzichten en biedt zoveel mogelijk waarborgen voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Doordat de nieuwe privacywetgeving in de vorm van een verordening is opgesteld, geldt de tekst van de verordening onverminderd in de lidstaten van de Europese Unie: de lidstaten hoeven de tekst niet eerst om te zetten in nationale wetgeving, hetgeen bij de richtlijn wel het geval was. Dus per mei 2018 geldt de tekst van de privacyverordening zowel in Nederland als in andere Europese lidstaten.

 

1.1 De meldplicht vervalt, maar er zal een documentatieplicht gaan gelden.

– Als u persoonsgegevens verwerkt, dient u een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden (behoudens de uitzonderingen). De Autoriteit Persoonsgegevens kan ieder gewenst moment bij u langskomen om te controleren of u het register bijhoudt.

– In sommige gevallen dient u (behoudens de uitzonderingen) een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren. Dit is een document waaruit blijkt dat u o.a. in kaart hebt gebracht welke gegevens u verwerkt, wat de doeleinden zijn, wat de risico’s zijn, welke maatregelen u treft en wat de noodzaak van de verwerking met betrekking tot de doeleinden is.

 

1.2 Betrokkenen krijgen meer rechten, onder andere:

– De betrokkenen krijgen onder andere het recht op dataportabiliteit: het kunnen overdragen van de gegevens van de ene partij naar de andere. Dit recht brengt met zich mee dat de gegevens in een ‘overdraagbaar’ format beschikbaar moeten zijn.

– De betrokkenen moeten voor bepaalde verwerkingen (uitdrukkelijk) toestemming geven. Dit recht heeft tevens tot gevolg dat de verwerkingsverantwoordelijke (desgevraagd) moet kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven.

 

1.3 Het kan zijn dat u een privacyfunctionaris moet aanstellen.

– In sommige gevallen zijn organisaties verplicht om een privacyfunctionaris aan te stellen. Dit is een natuurlijk persoon (vooralsnog geen rechtspersoon) die toeziet op de naleving van de privacyverordening, maar ook de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van advies en informatie voorziet.

– Ook in de gevallen dat het niet verplicht is om een privacyfunctionaris aan te stellen, kan het handig zijn om een (externe) functionaris aan te stellen die u altijd kunt benaderen voor informatie en advies.

 

1.4 De boetes kunnen hoger uitvallen.

– Als de Autoriteit Persoonsgegevens vaststelt dat u de privacyverordening niet naleeft, kan deze boetes opleggen. De AVG maakt het mogelijk om hogere boetes op te leggen: een percentage (%) van de omzet van een onderneming kan als boetebedrag worden opgelegd.

 

1.5 Is een BSN nog een bijzonder persoonsgegeven

– De privacyverordening kwalificeert een BSN niet als een bijzonder persoonsgegeven.

– Dit betekent echter niet dat de verwerking van een BSN vrij van waarborgen zal zijn: de privacyverordening biedt de nationale wetgever de mogelijkheid om specifieke voorwaarden op te stellen voor de verwerking van een BSN. Dit wordt door de Nederlandse wetgever gedaan middels een uitvoeringswet (een wet waarin de Nederlandse wetgever extra regels opstelt of regels nader vorm geeft). De Nederlandse wetgever wil – blijkens de conceptversie van de uitvoeringswet – specifieke voorwaarden opstellen voor het verwerken van een BSN. Wat de regels precies zullen zijn, wordt duidelijk als de uitvoeringswet definitief is geworden.

 

Laatst gewijzigd: 30 september 2017

Wilt u meer weten over de AVG?
Bezoek de bijeenkomsten!

 


 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[si-contact-form form=’2′]


 

post

Privacyverordening (AVG)

Uitnodiging

Per mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) in werking. De AVG bevat een tal van nieuwe regelingen waar u als ondernemer aan moet voldoen. Door op tijd hier aandacht aan te besteden, kunt u goed beslagen ten ijs komen!

Om u over de wijzigingen te informeren, organiseert Ex Lege B.V. drie informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst betreft een algemene inleiding: alles wat u moet weten over de AVG. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst krijgt u een verdieping in de belangrijkste onderwerpen.

De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en voorkennis is niet vereist. Met de kennis die u opdoet, kunt u zelf aan de slag gaan of ons inschakelen om u te ondersteunen.

Wij verwelkomen u graag tijdens de bijeenkomsten!

Derya – IT-jurist
Nienke – Communicatieadviseur

Praktische informatie

Tijdstip
20.00 – inloop
20.15 – presentatie
21.00 – napraten / discussie

Plaats
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, 9731 AN Groningen

Aanmelden
www.exlege.nl
info@exlege.nl
050 205 33 22

Wilt u meer weten over de AVG?
Bezoek de bijeenkomsten!

 


AGENDA

24 | okt

Algemene inleiding

Tijdens deze algemene inleiding krijgt u de ‘headlines’ mee en weet u welke wijzigingen eraan komen. Kortom, alles wat u moet weten over de AVG.

21 | nov

Verdieping (deel 1)

Tijdens het eerste deel van de verdieping, wordt stilgestaan bij de positie, rechten en plichten van de belangrijkste actoren, waaronder: de privacyfunctionaris, de verantwoordelijke, de verwerker én de betrokkene. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan (verwerkers)overeenkomsten en toestemmingsvereisten.

23 | jan

Verdieping (deel 2)

De tweede avond m.b.t. verdieping wordt volledig besteed aan een Privacy Impact Assessment (PIA). Met name voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is dit een belangrijk aandachtspunt.

 

post

Bijeenkomst 5: Bestemmingsplannen

Deze bijeenkomst is verplaatst naar 11 juli 2017.

Steden kampen veelal met een tekort aan (betaalbare) woningen, terwijl de vraag naar woningen blijft toenemen. Om meer woningen te bouwen en/of om de stadsplannen te actualiseren, wordt veelal gebruik gemaakt van bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen kunnen veel invloed hebben op de directe leef-en werkomgeving van particulieren en bedrijven. Daarom zijn er meerdere wetten en regels die in acht moeten worden genomen bij het vaststellen van de plannen. Deze wetten bieden de betrokkenen de mogelijkheden om op de plannen te reageren, aanpassingen voor te stellen en om de plannen aan de rechter voor te leggen.

De wetten en de daaruit voortvloeiende procedures bij bestemmingsplannen zijn anders dan in het reguliere bestuursrecht. In plaats van een bezwaarschrift, kunnen de betrokkenen een zienswijze indienen en in plaats van beroep bij de rechtbank, wordt het beroep direct bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend.

Daarnaast zijn er meerdere wetten en procedures die de betrokkenen van dienst kunnen zijn –om bijvoorbeeld meer informatie te verkrijgen –als de reguliere wegen zijn uitgeput en/of de termijnen zijn verlopen.

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen, de wetten die van toepassing zijn én de aanstaande veranderingen in de wetten?

Op 20 juni 2017 organiseert Ex Lege B.V. de informatiebijeenkomst Bestemmingsplannen. Tijdens deze bijeenkomst zal onze jurist een presentatie geven en is er voldoende gelegenheid voor vragen / discussie.

Aanmelden kan via de website (www.exlege.nl), de e-mail (info@exlege.nl) of per telefoon (050–2053322).

Tijdig aanmelden is aan te raden, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wij hopen u de 20ste te mogen verwelkomen.

 

 

Laatst gewijzigd: 19 juni 2017

Contactgegevens

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?


Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 – 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 – 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres

post

Bijeenkomst 6: Blockchain

De Blockchain.

Wellicht hebt u wel eens van deze technologie gehoord, maar het is ook goed mogelijk dat de Bitcoin u meer zegt. De Bitcoin is een vorm van digitaal geld en het is een toepassing die op de Blockchain draait. Sinds men de mogelijkheden van de Blockchain-technologie heeft ontdekt, lijkt er een heuse rage te ontstaan: eenieder wil meedoen aan de Blockchain en er worden veelbelovende mogelijkheden genoemd, bijvoorbeeld:

– “Het zal – net als het internet – ons leven ingrijpend veranderen.”;
– “De notarissen (en andere juristen) en banken worden overbodig.”;
– “Het is straks niet meer nodig om vertrouwen te hebben in je handelspartner.”;
– “Iedere Blockchain-deelnemer kan alles controleren, dus sjoemelen met de inhoud wordt onmogelijk!”; en
– “Centrale databases die we moeten vertrouwen (bijvoorbeeld een bedrijfsserver, grootboeken van banken, etc. etc.) worden vervangen door het gedistribueerde netwerk van de Blockchain.”

Dit zijn stellige opmerkingen, die voor nadere discussie vatbaar zijn. Wat er uiteindelijk ook van terecht zal komen, het is uitermate belangrijk dat verschillende professies (waaronder de juridische) over deze technologie nadenken. Als enkele professies deze technologie links laten liggen, in de veronderstelling verkerend dat het toch niet zo’n vaart zal lopen, zal dit tot gevolg kunnen hebben dat zij de boot missen en/of (mogelijk) met een gebrekkige ingebruikneming worden geconfronteerd.

‘Dé Blockchain’?

De Blockchain klinkt alsof er één variant van de Blockchain is. In den beginne was dat ook zo: de Blockchain was ontworpen om de bovenstaande mogelijkheden te kunnen realiseren. Echter, sinds de verdere bekendmaking van de technologie, zijn er meerdere alternatieven ontstaan die wellicht niet eens als De Blockchain kunnen en mogen worden gekwalificeerd. Deze alternatieven maken de bovenstaande mogelijkheden minder stellig, bijvoorbeeld:

Er is een ontwikkeling die het bewerken van de invoer mogelijk maakt, waardoor het niet meer hoeven vertrouwen van de handelspartner en de overbodigheid van een vertrouwde derde partij anders uitpakken;
Er bestaan (naast de open variant) gesloten Blockchain-systemen, waardoor niet iedereen de invoer kan controleren, maar selectief aantal deelnemers; en
De toegang tot de gesloten Blockchain-systemen kan worden aangeboden als een soort DigiD, waardoor sommige gebruikers van het systeem helemaal geen Blockchain installeren en dus ook geen controlemechanismen kunnen inzetten.

Informatiebijeenkomst 18 juli 2017

Wilt u meer weten over de Blockchain en de praktische/juridische uitdagingen van deze technologie?

18 juli 2017 zal de IT-jurist van Ex Lege B.V. de belangrijkste elementen van de technologie – voor eenieder begrijpelijk – uitleggen. Na deze uitleg weet u als deelnemer (ongeacht uw professie / voorkennis) hoe de Blockchain-technologie werkt en zal de bijeenkomst worden vervolgd door de praktische en juridische uitdagingen van de Blockchain te bespreken.

Programma

1. De Blockchain: een eenvoudige weergave van de techniek.
2. Wat zijn de praktische uitdagingen van de Blockchain?
3. Wat zijn de juridische uitdagingen van de Blockchain?

Laatst gewijzigd: 11 juni 2017

Contactgegevens

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?


Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 – 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 – 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres

post

Bijeenkomst 4: BKR-registraties

Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben: het afsluiten van een hypotheek of een andere lening zal enige tijd niet mogelijk zijn. Maar een negatieve BKR-registratie is géén onomkeerbaar gegeven: als er feiten en omstandigheden zijn die het in stand houden van de negatieve registratie niet rechtvaardigen, dan kan een verzoek tot verwijdering worden ingediend.

1.0 Een introductie in BKR-registraties

Een BKR-registratie is in beginsel niks bijzonders. De kredietverstrekkers moeten bij het BKR de verstrekte leningen melden en het BKR houdt het overzicht. Het BKR is dus een soort administratiekantoor waar allerlei organisaties informatie aan verstrekken en informatie van krijgen. Eén van de doelen die met deze administratie wordt nagestreefd, is het beschermen van de consumenten: te veel leningen kunnen betalingsproblemen tot gevolg hebben en daar is uiteindelijk géén van de partijen bij gebaat.

Als persoon X meerdere leningen heeft en een nieuwe lening wil afsluiten, dan zal de kredietverstrekker een overzicht van X bij het BKR opvragen en zodoende inzien welke andere leningen X heeft. Zo kan de kredietverstrekker - voordat het krediet wordt verstrekt - beoordelen of het verantwoord is om X een lening te verstrekken.

1.1 Een negatieve BKR-registratie
Dat wordt anders als X een negatieve BKR-registratie heeft. Een negatieve BKR-registratie kan ontstaan indien X een betalingsachterstand heeft op (één van de) betalingstermijnen. Een negatieve BKR-registratie wordt aan het BKR doorgegeven door de kredietverstrekker die een betalingsachterstand van X constateert. Als X - met deze negatieve registratie - een lening wil afsluiten bij een (nieuwe) kredietverstrekker, zal deze kennisnemen van de negatieve BKR-registratie en veelal de lening weigeren.

De negatieve registratie heeft dus impact op de leningen die X wil aangaan. Deze impact moet uiteindelijk wel in verhouding staan tot het doel: het beschermen van de consument. Aan dat doel zou men voorbij schieten als X al 10 jaren onafgebroken keurig de maandelijkse termijnen betaalt, maar er één onbetaald is gebleven en dat een negatieve BKR-registratie tot gevolg heeft gehad. De negatieve BKR-registratie kan dan tot gevolg hebben dat X geen hypotheek kan afsluiten, terwijl het niet voor de hand ligt om aan te nemen dat X betalingsproblemen heeft.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 mei 2017 wordt de bovenstaande toelichting in uitgebreidere vorm behandeld en komen de volgende vragen aan bod:
1. Wat is het BKR?
2. Hoe werkt het BKR en welke relatie heeft het BKR tot de kredietverstrekkers?
3. Een negatieve BKR-registratie: wat is het en kan het worden verwijderd?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Wanneer
Dinsdag 16 mei 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 16e te mogen verwelkomen!

// Ex Lege B.V. organiseert iedere derde dinsdag van de maand een informatiebijeenkomst. De volgende bijeenkomsten:
- Omgevingsrecht | 20 juni 2017
- Blockchain | 18 juli 2017

Laatst gewijzigd: 02 mei 2017

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres

post

Bijeenkomst 3: Arbeidsovereenkomsten

Dinsdag 18 april 2017 organiseert Ex Lege B.V. de derde informatiebijeenkomst: arbeidsovereenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee juristen een presentatie geven waarin de verschillende fasen van een arbeidsovereenkomst worden behandeld.

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door een verklaring van de werkgever en de werknemer. De werkgever biedt werk, loon en wil dat het werk gedurende een zekere termijn - met inachtneming van zijn instructies - wordt gedaan. Indien een werknemer verklaart het werk te kunnen en willen doen, kunnen de partijen een arbeidsovereenkomst sluiten.

In een arbeidsovereenkomst leggen de partijen de wensen en verwachtingen vast. Maar de partijen zijn niet geheel vrij in het bepalen van de overeenkomst: de wet (en andere bepalingen) geven kaders aan de arbeidsovereenkomst. Sommige bepalingen zijn van regelend recht, inhoudende dat partijen ervan kunnen afwijken en sommige bepalingen zijn dwingend: als partijen in afwijking van de wet iets vastleggen, dan geldt die bepaling niet en kunnen de partijen er geen rechten aan ontlenen.

De regels omtrent het arbeidsrecht zijn aan veranderingen onderhevig en de Wet Werk en Zekerheid heeft voor de laatste - grote - wijzigingen van het arbeidsrecht gezorgd. Inmiddels zijn de laatste wijzigingen - die uit deze wet voortvloeien - van kracht en kunnen de geldende wetten en regelgevingen als uitgangspunt dienen voor de informatiebijeenkomst.

Op dinsdag 18 april 2017 de volgende vragen beantwoord:

- Wat is een arbeidsovereenkomst?
- Wanneer is er sprake van een redelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst?
- Hoe werkt de ketenregeling (meerdere tijdelijke contracten achtereen)?
- Wat zijn de voornaamste verschillen tussen een overeenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd?
- Aan welke geheimhoudingsbedingen kan een werknemer worden onderworpen?
- Aan welke concurrentiebedingen kan een werknemer worden onderworpen?
- Welke rechten en plichten hebben partijen ingeval van ziekte?
- Hoe kan (in sommige gevallen moet) een arbeidsovereenkomst worden beëindigd?
- Welke bepalingen gelden voor arbeidsovereenkomsten die onder het oude recht zijn begonnen?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Wanneer
Dinsdag 18 april 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 18e te mogen verwelkomen!


Laatst gewijzigd: 29 maart 2017

Contactgegevens

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres

post

Bijeenkomst 2 – Digitale veiligheid

Na een zeer geslaagde eerste bijeenkomst met interessante discussies, zijn wij verheugd u uit te mogen nodigen voor de tweede bijeenkomst: digitale veiligheid.

Nieuwsberichten over tekortschietende en/of doorbroken digitale veiligheidsmaatregelen bereiken ons veelvuldig. Niemand lijkt helemaal veilig in de digitale wereld: overheden, grote bedrijven, kleinere bedrijven en personen staan continue voor nieuwe digitale veiligheidsuitdagingen. De hackers kunnen zowel goed- als kwaadwillend zijn. Een goedwillende hacker is iemand die systemen aan testen onderwerpt en bij het ontdekken van een zwakte de gebruiker / verantwoordelijke daarover inlicht. Een kwaadwillende hacker zal bij het constateren van een zwakte in de veiligheid zoeken naar mogelijkheden om de buit (de bemachtigde gegevens) te benutten.

Persoonsgegevens zijn één van de belangrijkste gegevens om te kunnen bemachtigen: de kwaadwillende hacker kan zich gaan voordoen als de desbetreffende persoon en bijvoorbeeld overeenkomsten aangaan. De benadeelde (het slachtoffer) weet soms niet direct dat de gegevens zijn gestolen en kan er jaren na de inbraak nog steeds nadeel van ondervinden.

De overvloed van digitale middelen in onze huidige samenleving, behoeft passende wet- en regelgeving. Eén van de belangrijkste (nationale) wetten is de Wet bescherming persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat de verantwoordelijke - voor het verwerken van persoonsgegevens - technische en organisatorische maatregelen moeten treffen. Wat dit precies inhoudt, wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens (officieel: College bescherming persoonsgegevens) zo veel mogelijk toegelicht in aanvullende documenten, maar er blijft altijd nog ruimte voor interpretatie.

Als de technische en organisatorische maatregelen een inbraak toch niet hebben kunnen voorkomen, dan zou de benadeelde (het slachtoffer) geen actie kunnen ondernemen indien de inbraak niet wordt gemeld. Sinds 1 januari 2016 is daarom een meldplicht datalekken (34a Wbp) ingevoerd. Daarnaast is er op Europees niveau een belangrijke ontwikkeling: de Europese wetgever heeft een document van 88 pagina's opgesteld (Algemene verordening gegevensbescherming, afgekort: AVG) waarin de nieuwe privacywetgeving binnen de Europese Unie (dus ook binnen Nederland) is geregeld.


Tijdens deze tweede bijeenkomst zal worden stilgestaan bij de volgende vragen:
1. Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?
2. Welke technische en organisatorische maatregelen kan/moet een verantwoordelijke treffen?
3. Wanneer moeten datalekken worden gemeld?
4. Wat betekent de AVG voor Nederland?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Wanneer
Dinsdag 21 maart 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 21ste te mogen verwelkomen!


Laatst gewijzigd: 02 maart 2017

Contactgegevens

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres

Bijeenkomst 1 – Het kind van de rekening

Bewind is een zeer ingrijpende situatie: de betrokkene heeft eigenlijk geen zeggenschap meer over de financiën. Maar wat betekent dit voor de kinderen van onder bewind gestelden? Zijn zij 'het kind van de rekening' of zijn er voldoende waarborgen om de kinderen te ontzien?

In 2015 is het aantal aanvragen voor beschermingsbewind ten opzichte van 2010 bijna verdubbeld.[1] Beschermingsbewind (hierna: bewind) is de situatie waarin de betrokkene (de onder bewind gestelde) handelingsonbevoegd wordt en de financiën door een bewindvoerder laat beheren. De bewindvoerder opent een beheerrekening en zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven van de betrokkene via de beheerrekening verlopen (artikel 1:436 lid 4 BW).[2] Géén enkele inkomstenbron van de betrokkene is hiervan uitgezonderd, dus alle vormen van inkomsten moeten naar de beheerrekening, waaronder: loon/bijstand, huurtoeslag/woonkostentoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Tijdens de 1e informatiebijeenkomst van Ex Lege B.V. wordt stilgestaan bij de kinderen van onder bewind gestelden. Dit onderwerp behandelen we aan de hand van drie vragen:

1. Welke bestemming heeft de wetgever voor ogen gehad bij het toekennen van kindgebonden budget en kinderbijslag?
2. Hoe en in welke mate is de bestemming van de bijdrage(n) gewaarborgd ingeval de ouders van de kinderen onder bewind staan?
3. Welke juridische verhoudingen schept de bewindvoering tussen de drie actoren (bewindvoerder, betrokkene en kinderen)?

Programma
20.00 - 20.15u: inloop
20.15 - 21.00u: presentatie & discussie
21.00 - 22.00u: hapjes & drankjes

Wanneer
Dinsdag 21 februari 2017
20.00 - 22.00u

Waar
Het kantoor van Ex Lege B.V.
Koningsweg 21, Groningen

Aanmelden
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onze website. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wij hopen u de 21ste te mogen verwelkomen!


[1] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vervolgmeting aantal en kosten beschermingsbewinden, 30 juni 2016, p. 7, www.nvvk.eu, laatst geraadpleegd 07 februari 2017.
[2] LOVCK, Aanbevelingen meerderjarigenbewind, 15 december 2015, p. 7, www.rechtspraak.nl, laatst geraadpleegd 04 januari 2017.

Contactgegevens

Telefoon
050 205 33 22
Ma-Vr: 09.00 - 21.00u
Za: 10.00-16.00u

Mail/app
Mail: info@exlege.nl
App (Signal): 06 - 216 050 01
Reactietermijn: één werkdag

Postadres
Postbus 9101
9703 LC Groningen

Bezoekadres
Koningsweg 21
9731 AN Groningen
Stuur géén post naar het bezoekadres